Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2978 2a53 500
Reposted fromfoggyeyes foggyeyes viaheima heima
0497 4aa3
hi.
Reposted fromstefanson stefanson
Reposted frombluuu bluuu viajobi jobi
7395 f983 500
Reposted fromwestwood westwood viamagdanestor magdanestor
Reposted fromluthinee luthinee viajobi jobi
6917 c644 500
Reposted fromluthinee luthinee viapurpa purpa
2318 8530 500
Reposted fromtwice twice viamagdanestor magdanestor
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasowaaa sowaaa
3544 d94b 500
Reposted fromarmadillo armadillo viahalucine halucine
6033 e98b
Reposted fromstylte stylte viatoolate toolate
2482 5d97
Reposted fromfelicka felicka vianiebieskapieta niebieskapieta
2425 306f
Reposted fromfelicka felicka vianiebieskapieta niebieskapieta
Piję, bo piję. Piję, bo lubię. Piję, bo się boję. Piję, bo jestem obciążony genetycznie. Wszyscy moi przodkowie pili. Pili moi pradziadowie i dziadowie, pił mój ojciec i piła moja matka. Nie mam ani sióstr, ani braci, ale jestem pewien: gdyby byli na świecie, wszystkie moje siostry by piły i wszyscy moi bracia również by pili. Piję, bo mam słaby charakter. Piję, bo coś mi się przestawiło w głowie. Piję, bo jestem zbyt spokojny i chcę się ożywić. Piję, bo jestem nerwowy i chcę ukoić nerwy. Piję, bo jestem smutny i chcę rozweselić duszę. Piję, kiedy jestem szczęśliwie zakochany. Piję, bo daremnie szukam miłości. Piję, bo jestem zbyt normalny i potrzebuję odrobiny szaleństwa. Piję, gdy coś mnie boli i chcę ukoić ból. Piję z tęsknoty za kimś. I piję z nadmiaru spełnienia, kiedy ktoś przy mnie jest. Piję, kiedy słucham Mozarta i kiedy czytam Leibniza. Piję z powodu cielesnego uniesienia i piję z powodu seksualnego głodu. Piję, kiedy wypijam pierwszy kieliszek, i piję, kiedy wypijam ostatni kieliszek, wtedy piję tym bardziej, ponieważ ostatniego kieliszka nie wypiłem nigdy.
9392 f619
Reposted frompesy pesy vianiebieskapieta niebieskapieta
9964 e98d 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viahalucine halucine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.